Uniforme Voorwaarden Horeca

UNIFORME VOORWAARDEN HORECA
Artikel 1 Definities
De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven, zoals
hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Woerden en aldaar ingeschreven onder nummer 40482082.
Onder de navolgende woorden wordt in de UVH, en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de UVH van toepassing zijn, telkens het volgende verstaan:
1.1 Horecabedrijf
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten.
1.2 Gastheer
Degene die een horecabedrijf vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van horecaovereenkomsten.
1.3 Verlenen van horecadienst(en)
Het door een horecabedrijf verstrekken van logies en/of eten en/of drank en/of het ter beschikking stellen van
(zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.
1.4 Klant
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met een horecabedrijf een horecaovereenkomst heeft
gesloten.
1.5 Gast
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst één of meer
horecadienst(en) moet(en) worden verleend. Waar in de UVH van gast of klant wordt gesproken, wordt zowel
gast als klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit
dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.
1.6 Horecaovereenkomst
Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant ter zake een of meer door het horecabedrijf te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt
soms de term reservering gebruikt.
1.7 Reserveringswaarde
De waarde van de horecaovereenkomst, die gelijk is aan de totale omzetverwachting van het horecabedrijf inclusief eventueel toeristenbelasting en B.T.W. ter zake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke
verwachting is gebaseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.
1.8 Koninklijke Horeca Nederland
Het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf “Horeca Nederland” c.q. de
eventuele rechtsopvolger daarvan.
1.9 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een horecaovereenkomst te
verstrekken horecadienst.
1.10 Groep
Een groep van 10 of meer gasten aan wie door een horecabedrijf horecadiensten moeten worden verleend
krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen horecaovereenkomsten.
UNIFORME VOORWAARDEN HORECA
1.11 Individu
Iedere persoon, vallende onder gast of klant, die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.
1.12 Kurken- en keukengeld
Het bedrag verschuldigd voor het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door dat horecabedrijf
verstrekte drank en/of eten.
1.13 Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke
vorm door het horecabedrijf aan de klant gedane mededeling dat één of meer overeengekomen horecadiensten
geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.
1.14 Omzetgarantie
Een schriftelijke verklaring van de klant dat ter zake één of meer horecaovereenkomsten door het horecabedrijf
minimaal een bepaald bedrag aan omzet door het horecabedrijf zal worden gerealiseerd.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De UVH zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de
inhoud van alle horecaovereenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van deze
horecaovereenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren
in geval van tegenstrijdigheid de UVH.
2.2 Afwijken van de UVH is slechts schriftelijk mogelijk en van geval tot geval.
2.3 De UVH strekken ook ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan het horecabedrijf gebruik
maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een horecaovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van het horecabedrijf.
Artikel 3 Totstandkoming van horecaovereenkomsten
3.1 Een horecabedrijf kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren,
tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die in artikel 429 quater van het
Wetboek van Strafrecht als discriminatie zijn aangemerkt.
3.2 Alle door een horecabedrijf gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst
zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Doet het horecabedrijf
binnen een redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de
beoogde horecaovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.
3.3 Een horecaovereenkomst voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, Online Travel Agents en andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede
voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Het horecabedrijf is aan tussenpersonen geen
commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
De gast(en) en de tussenperso(o)n(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde.
Artikel 4 Optierecht
4.1 Een optierecht is het recht van een klant om eenzijdig de horecaovereenkomst tot stand te doen komen door de
enkele aanvaarding van een geldig aanbod van het horecabedrijf.
4.2 Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend. Een optierecht kan voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur worden overeengekomen. Het optierecht vervalt indien de optiehouder te kennen heeft gegeven
geen gebruik te willen maken van het optierecht of indien de bepaalde duur is verstreken zonder dat de optie-
UNIFORME VOORWAARDEN HORECA
houder te kennen heeft gegeven van het optierecht gebruik te willen maken.
4.3 Een optierecht kan door het horecabedrijf niet worden herroepen, tenzij een andere potentiële klant het horecabedrijf een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van
de in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient in zo’n geval door het horecabedrijf van dit aanbod
op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen een door het horecabedrijf te stellen termijn
te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet
binnen de gestelde termijn te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht, vervalt het optierecht.
Artikel 5 Algemene rechten en verplichtingen van het horecabedrijf
5.1 Het horecabedrijf is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekome
UNIFORME VOORWAARDEN HORECA
Artikel 7 Reserveren
7.1 Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan het horecabedrijf de
reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 9.
7.2 Het horecabedrijf kan voorwaarden verbinden aan de reservering.
Artikel 8 Horecadienst bestaande uit het verstrekken van logies en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte
en/of terreinen
8.1 Het horecabedrijf communiceert in het geval van logies vooraf over het tijdstip waarop de accommodatie ter
beschikking van de gast wordt gesteld en voor welk tijdstip de gast dient te hebben uitgecheckt.
8.2 Tenzij anders is overeengekomen is het horecabedrijf gerechtigd om de reservering voor logies als vervallen te
beschouwen wanneer de gast zich niet op de eerste gereserveerde dag om 18.00 uur bij hem heeft gemeld, of
de gast niet tijdig heeft aangegeven op een later tijdstip te zullen arriveren en het horecabedrijf daartegen geen
bezwaar heeft gemaakt. Het voorgaande geldt, onverminderd het bepaalde in artikel 9.
8.3 Het horecabedrijf is gerechtigd om van de gast te verlangen dat deze genoegen neemt met een andere, gelijkwaardige accommodatie omtrent logies dan wel (zaal)ruimte en/of terreinen dan volgens de horecaovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden. De gast kan dit alternatief weigeren. De gast heeft in dat
laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voormeld verlangen van
het horecabedrijf betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten.
Artikel 9 Annuleringen
9.1 Annulering door klanten, algemeen
9.1.1 De klant is bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren tegen betaling van de annuleringskosten. Als een
klant niet binnen een half uur na het afgesproken tijdstip arriveert dan wordt de klant geacht geannuleerd te
hebben en dan is hij de annuleringskosten verschuldigd. Indien klant alsnog na een half uur (of later) na het
afgesproken tijdstip arriveert, kan het horecabedrijf zich op deze verschuldigde annuleringskosten beroepen
dan wel alsnog uitvoering geven aan de horecaovereenkomst en volledige nakoming van klant omtrent de horecaovereenkomst te verlangen.
9.1.2 Het horecabedrijf kan uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op grond van de desbetreffende horecaovereenkomst moet worden verleend aan de klant verklaren bepaalde individuen samen te zullen beschouwen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing.
9.1.3 Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 14.4 is ook op annuleringen van toepassing.
9.1.4 Ingeval van no-show is de klant in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen.
9.1.5 Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde horecadiensten
onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.
9.2 Annulering van een horecadienst bestaande uit het verstrekken van logies
UNIFORME VOORWAARDEN HORECA
9.2.1 Individuen
Wanneer een reservering voor uitsluitend logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor één of meer individuen
gelden voor annulering van die reservering de volgende percentages van de reserveringswaarde die door de
klant betaald moeten aan het horecabedrijf (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen):
Bij annulering:
Meer dan 1 maand voor de ingangsdatum 0%
Meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum 15%
Meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum 35%
Meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum 60%
Meer dan 24 uur voor de ingangsdatum 85%
24 uur of minder voor de ingangsdatum 100%
9.2.2 Groepen
Wanneer een reservering voor uitsluitend logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor een groep dan geldt
voor annulering van die reservering het navolgende (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen).
Bij annulering voor het tijdstip waarop krachtens de horecaovereenkomst de eerste horecadienst zal moeten
worden verleend, nader te noemen: “de ingangsdatum”, is de klant gehouden de volgende percentages van de
reserveringswaarde die door de klant betaald moeten worden bij annulering aan het horecabedrijf te betalen:
Meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum 0%
Meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum 15%
Meer dan 1 maand voor de ingangsdatum 35%
Meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum 60%
Meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum 85%
7 dagen of minder voor de ingangsdatum 100%
9.3 Annulering van een horecadienst bestaande uit het verstrekken van eten en/of drank
9.3.1 Groepen
Wanneer een reservering voor uitsluitend een horecadienst bestaande uit het verstrekken van eten en/of drank
(tafelreservering) is gemaakt voor een groep dan gelden voor annulering de navolgende percentages van de
reserveringswaarde die bij annulering door de klant betaald moeten worden aan het horecabedrijf:
1. Indien een menu is overeengekomen:
Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip 0%
14 dagen of minder maar meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip 25%
7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 50%
3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 75%
2. Indien geen menu is overeengekomen:
Meer dan 48 uur voor het gereserveerde tijdstip 0%
48 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip 50%
9.4 Annulering andere horecaovereenkomsten
9.4.1 Voor annulering van alle reserveringen niet vallende onder de artikelen 9.2 en 9.3 gelden de volgende percentages van de reserveringswaarde die bij annulering door de klant betaald moeten worden aan het horecabedrijf:
UNIFORME VOORWAARDEN HORECA
9.4.2 Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
Meer dan 6 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 0%
Meer dan 3 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 10%
Meer dan 2 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 15%
Meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip: 35%
Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 60%
Meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 85%
7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip: 100%
9.4.3 Wanneer een reservering is gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annulering van die reservering het
navolgende:
Meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip 0%
Meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip 15%
Meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip 35%
Meer dan 3 dagen voor bedoeld tijdstip 60%
Meer dan 24 uur voor bedoeld tijdstip 85%
24 uur of minder voor bedoeld tijdstip 100%
9.5 Annulering door het horecabedrijf
9.5.1 Het horecabedrijf is met inachtneming van het navolgende bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren,
tenzij anders is overeengekomen.
9.5.2 Indien het horecabedrijf een horecadienst tot het verstrekken van eten en drinken annuleert zijn de artikelen
9.1.1 en 9.3.1 van overeenkomstige toepassing, met omwisseling van klant en horecabedrijf.
9.5.3 Indien het horecabedrijf een andere horecaovereenkomst dan bedoeld in artikel 9.5.2 annuleert zijn de artikelen 9.1.1 en 9.2.2 van overeenkomstige toepassing, met omwisseling van klant en horecabedrijf.
9.5.4 Het horecabedrijf is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren zonder tot betaling van de
hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond
van die horecaovereenkomst in het horecabedrijf te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan
verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of
gasten, dat het horecabedrijf de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter
van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik nadat
de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten
horecadiensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten horecadiensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.
9.5.5 Het horecabedrijf is gerechtigd om, in plaats van zijn in artikel 9.5.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen,
nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is het horecabedrijf alsnog gerechtigd zijn in
artikel 9.5.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.
9.5.6 Indien en voor zover het horecabedrijf tevens optreedt als reisorganisator in de zin van de wet geldt met betrekking tot reisovereenkomsten in de zin van de wet het volgende. Het horecabedrijf mag de reisovereenkomst
op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. Het
horecabedrijf mag de reisovereenkomst ook anders dan op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige,
de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. Tot twintig dagen voor de aanvang van de reis mag het
UNIFORME VOORWAARDEN HORECA
horecabedrijf de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. Indien de reiziger een wijziging als
hiervoor bedoeld afwijst kan het horecabedrijf de reisovereenkomst opzeggen.
Artikel 10 Waarborgsom en tussentijdse betaling
10.1 Het horecabedrijf kan van de klant verlangen dat deze onder het horecabedrijf een waarborgsom deponeert.
Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor het
horecabedrijf en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Tot meerdere zekerheid van het horecabedrijf kan deze van de klant verlangen zijn medewerking te verlenen aan het verstrekken van de benodigde
gegevens, waaronder het maken van een afdruk of kopie van de creditcard van de klant, teneinde de waarborgsom en de mogelijkheid tot het uitwinnen daarvan zo veel als mogelijk zeker te stellen.
10.2 Het horecabedrijf kan steeds tussentijds betaling verlangen van reeds verleende horecadiensten.
10.3 Het horecabedrijf mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake
al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door het horecabedrijf onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.
Artikel 11 Omzetgarantie
Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht ter zake de betreffende horecaovereenkomst(en)
tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan het horecabedrijf te betalen.
Artikel 12 Aansprakelijkheid van het horecabedrijf
12.1 Het horecabedrijf is tegenover de gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door
het horecabedrijf in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend
aan het horecabedrijf dan wel aan personen van wier hulp het horecabedrijf bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies
van goederen, die in het horecabedrijf zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De
klant vrijwaart het horecabedrijf tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover
de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het horecabedrijf.
12.3 Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is het horecabedrijf niet aansprakelijk behoudens
indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.
12.4 Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of
indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan het horecabedrijf houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter
beschikking van het horecabedrijf staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is
van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.
12.5 Aansprakelijkheid van het horecabedrijf is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt.
12.6 Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 5.5
in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is het horecabedrijf verplicht de schade aan deze goederen ten
gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in de
afgegeven goederen aanwezige andere goederen.
12.7 Indien het horecabedrijf goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook
door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het horecabedrijf daarvoor
UNIFORME VOORWAARDEN HORECA
enige vergoeding bedingt, dan is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die
goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het horecabedrijf opzettelijk deze schade heeft toegebracht,
of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. In alle gevallen geldt dat het horecabedrijf niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen
die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding
bedingt.
Artikel 13 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant
13.1 De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het
horecabedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant
en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier
en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.
Artikel 14 Afrekening en betaling
14.1 De klant is de in de horecaovereenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. De prijzen worden vermeld op
lijsten die door het horecabedrijf op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht of zijn opgenomen in
een lijst die aan de klant, desnoods op diens verzoek, wordt overhandigd of die via digitale bronnen toegankelijk is voor de klant. Een lijst wordt geacht voor de klant zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in
de normaal toegankelijke ruimten van het horecabedrijf.
14.2 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, garage, safe, wasserij of stomerij, telefoon, internet,
wifi, roomservice, t.v.-huur e.d. kan door het horecabedrijf een extra vergoeding in rekening worden gebracht.
14.3 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant
verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling of
betaling per bank of giro zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen.
14.4 De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden aan het horecabedrijf uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Horecaovereenkomsten worden behoudens andersluidend
beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant
bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst te vertegenwoordigen.
14.5 Zolang de klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan is het horecabedrijf
gerechtigd om alle goederen welke door de klant in het horecabedrijf zijn meegebracht onder zich te nemen en
te houden, totdat de klant ten genoegen van het horecabedrijf aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan. Naast een retentierecht komt het horecabedrijf in voorkomend geval een pandrecht toe op
de betreffende goederen.
14.6 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de
klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan het horecabedrijf te worden voldaan. Indien een factuur
wordt gezonden is het horecabedrijf te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.
14.7 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling
zal zijn vereist. Uitsluitend indien de klant een natuurlijk persoon (consument) is, stuurt het horecabedrijf bij
achterwege blijven van betaling, eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen om
alsnog te betalen.
14.8 Indien de klant in gebreke is moet hij aan het horecabedrijf alle op de inning vallende kosten vergoeden. De
buitengerechtelijke inningskosten worden in rekening gebracht volgens de wet.
UNIFORME VOORWAARDEN HORECA
14.9 Indien het horecabedrijf goederen als bedoeld in artikel 14.5 onder zich heeft en de klant van wie het horecabedrijf de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is het horecabedrijf gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen.
De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de klant en het horecabedrijf kan zich ook
daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van het horecabedrijf resteert,
wordt aan de klant uitgekeerd.
14.10 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte
opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan het horecabedrijf in de navolgende volgorde:
• De kosten van executie
• De gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten
• De rente
• De schade
• De hoofdsom
14.11 Betaling geschiedt in Euro’s. Indien het horecabedrijf buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan geldt de op
het moment van betaling geldende marktkoers. Het horecabedrijf kan daarbij bij wijze van administratiekosten
een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta
wordt aangeboden. Het horecabedrijf kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10%
aan te passen.
14.12 Het horecabedrijf is nimmer gehouden om andere betaalmiddelen dan contanten te accepteren en kan aan
acceptatie van dergelijke andere betaalmiddelen voorwaarden verbinden.
Artikel 15 Overmacht
15.1 Als overmacht voor het horecabedrijf, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het
horecabedrijf niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door het horecabedrijf zodanig bemoeilijkt
dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
15.2 Indien een van de partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
Artikel 16 Gevonden voorwerpen
16.1 In het gebouw en aanhorigheden van het horecabedrijf verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de gast
worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij het horecabedrijf worden ingeleverd.
16.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij het horecabedrijf heeft gemeld, verkrijgt het horecabedrijf de eigendom.
16.3 Indien het horecabedrijf door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor
rekening en risico van de gast. Het horecabedrijf is nimmer tot toezending verplicht.
Artikel 17 Kurken- en keukengeld
17.1 Het horecabedrijf kan de gast verbieden om zelf meegebracht eten en/of drinken in het horecabedrijf, daaronder het terras mede begrepen, te nuttigen. Indien het horecabedrijf het nuttigen van zelf meegebracht eten en/
of drinken toestaat, kan het horecabedrijf aan het toestaan daarvan voorwaarden verbinden, waaronder het in
rekening brengen van Kurken- en/of keukengeld.
UNIFORME VOORWAARDEN HORECA
17.2 De in de artikelen 17.1 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door het horecabedrijf.
Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen
18.1 Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
18.2 Ingeval van geschillen tussen het horecabedrijf en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt
in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van
het horecabedrijf, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd
de bevoegdheid van het horecabedrijf het geschil te laten beslechten door de rechter die bij gebreke van dit
beding bevoegd zou zijn.
18.3 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.
18.4 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle
andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan
worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar
strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Er zijn geen berichten binnen deze categorie.